Bizim Hikaye

Bizim Hikaye

Series Cast 15 Credits

Hazal Kaya as Filiz

Hazal Kaya

as Filiz
Burak Deniz as Barış

Burak Deniz

as Barış
Reha Özcan as Fikri

Reha Özcan

as Fikri
Nesrin Cavadzade as Tülay

Nesrin Cavadzade

as Tülay
Nejat Uygur as Hikmet

Nejat Uygur

as Hikmet
Alp Akar as Fikret

Alp Akar

as Fikret
Ömer Sevgi as İsmet

Ömer Sevgi

as İsmet
İsmail Karagöz as Haşim

İsmail Karagöz

as Haşim
Serra Pirinç as Müjde

Serra Pirinç

as Müjde
Pınar Töre as Esra

Pınar Töre

as Esra
Berkay Akın as Asım

Berkay Akın

as Asım
Evrim Doğan as Şeyma

Evrim Doğan

as Şeyma

Series Directed By

Series Writing Credits